Darmowa dostawa od wartości zakupu 190 zł

Ochrona danych osobowych

Firma EXPORT TEAM s.r.o., Bodická ulica 162/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, Słowacja, REGON: 50 314 319, NIP: 2120275817 (Mr.Bacteria), operator sklepu internetowego www.mrbacteria.pl, oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) są traktowane jako ściśle poufne i są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stanowi dla nas priorytet. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych („Zasady“) chcielibyśmy poinformować o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je używamy.

1.   Dane osobowe i ich przetwarzanie
1.1.   Kategorie danych osobowych

Gromadzimy różne dane w zależności od tego, z jakich usług korzysta użytkowników.

W przypadku użytkowników składających u nas zamówienia, gromadzimy:

Nazwa i dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe, informacje dotyczące płatności.

Dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty, segment klienta, wartość świadczonych usług

Jeżeli użytkownik otrzymuje od nas informacje marketingowe, gromadzimy:

Nazwa i dane kontaktowe - adres e-mail i imię.

Dane demograficzne – kraj.

Ponadto przetwarzamy następujące dane osobowe:

Dane dotyczące korespondencji pomiędzy Mr.Bacteria a klientem

Logi zawierają adres IP, dane przeglądarki (rozdzielczość, wersja, system operacyjny,), język

Zapisane informacje dotyczące zachowania na stronach internetowych, których administratorem jest firma Export team s.r.o.

 1.2. Cele przetwarzania danych osobowych:

Świadczenie usług i ich ulepszanie. W celu świadczenia oferowanych usług i ulepszania ich w sposób satysfakcjonujący, przetwarzamy dane osobowe użytkowników. Obejmuje to w szczególności:

Przetwarzanie zamówienia towarów lub usług, zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub infolinii. Podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność realizacji umowy sprzedaży, a w przypadku niektórych danych osobowych spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dokumenty księgowe).

Powiadomienie o dostępności towaru. Na prośbę użytkownika monitorujemy dostępność towaru, przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody użytkownika.

Obsługa klienta. Aby zagwarantować obsługę klienta i rozwiązywać ewentualne problemy związane z realizacją umowy sprzedaży przetwarzamy dane osobowe użytkownika na potrzeby realizacji tych umów.

Komunikacja. Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z użytkownikiem i jej personalizacji. Z użytkownikiem możemy się kontaktować na przykład telefonicznie, e-mailem, poprzez aplikację lub w innej formie, aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o stanie rozpatrywania wniosku, zamówienia lub reklamacji, czy też w celu uzyskania dodatkowych informacji albo zawiadomienia o konieczności dokonania przez użytkownika operacji, niezbędnej do zachowania aktualnego stanu konta.

Ulepszanie usług. Dane wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia naszych usług i systemów, w tym dodawania nowych funkcji a także w celu podejmowania świadomych decyzji przy użyciu analiz całościowych i business inteligence, na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i polegającego na konieczności ulepszania świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów użytkownika, do ulepszania usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.

Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowania porozumień na podstawie uzasadnionego interesu.

Oferty reklamowe.

Informacje handlowe

Wysyłamy użytkownikowi informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych wcześniej.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych za pośrednictwem odnośnika, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail.

Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego jednoznacznie zażąda lub zarejestruje dane.

Wyświetlane oferty reklamowe mogą być wybrane na podstawie innych informacji dotyczących użytkownika, które uzyskaliśmy na podstawie zebranych danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych pozycji i danych w zakresie korzystania z naszych produktów i stron internetowych (adres IP, dane przekazane przez przeglądarkę, dane na temat kliknięć, wyświetlone informacje handlowe, oglądane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla użytkownika.

Jeżeli użytkownik nie jest naszym klientem, dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.

Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

 1.3. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę.

a) spółkom zależnym i podmiotom przetwarzającym na podstawie realizacji umowy sprzedaży w celu wykonywania wewnętrznych procesów i procedur

b) firmom wydającym karty kredytowe, podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży

c) przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy

d) naszym partnerom w programach lojalnościowych, których członkiem jest użytkownik

e) innym dostawcom usług, osobom trzecim, zaangażowanym w przetwarzanie danych

f) osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem;

g) organom publicznym (np. policji)

h) osobom trzecim, przeprowadzającym badania klientów

Jeżeli osoby trzecie używają danych w ramach ich prawnie uprawnionego interesu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie takie rządzi się zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych danych firm i osób.

2.   Ochrona danych osobowych i czas przechowywania
2.1. Ochrona danych osobowych

a) Nasze strony internetowe i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych użytkownika, ich zmianą lub rozpowszechnianiem.

b) Od naszych podmiotów przetwarzających wymagamy wykazania zgodności ich systemów z rozporządzeniem RODO.

2.2. Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy

przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji

przez 1 rok po zakończeniu okresu gwarancji ze względu na rozwiązywanie ewentualnych sporów

przez okres, przez który Mr.Bacteria jako administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę Export team s.r.o., są zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia.

Zgoda na otrzymanie informacji o dostępności towaru pozostaje ważna do czasu wysłania informacji o dostępności, nie dłużej jednak niż przez 1 rok lub do jej odwołania.

Zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych jest ważna przez 4 lata lub do jej odwołania

Recenzje przez 6 lat

Pomagamy potrzebującym (działalność charytatywna) przez 10 lat

Komunikacja przez 2 lata

W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3.   Prawa podmiotu przetwarzania danych

a) Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.

b) Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.

c) Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych. Możesz również skontaktować się z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

d) Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Mr.Bacteria obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

4.   Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy i wniosków dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt pod adresem lub numerem infolinii dostępnym w stopce niniejszych Zasad.

Inspektor ochrony danych: info@mrbacteria.eu

Kontakt: European distribution, logistic and customer service center

Export team s.r.o.

Bodická ulica 162/2

Liptovský Mikuláš

031 01

Słowacja

Obsługa klienta: +421 907 840 000lub info@mrbacteria.eu

5.   Data wejścia w życie

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 1.7.2020.